de

en

ar

10.01.17

رستوران پناهندگان

چه ایده ای می تواند بهتراز رستوران پاپ آپ پناهندگان برای طبقه همکف خالی ما باشد ؟
آشپز فلسطینی ما فراس می گوید که او می تواند یک رستوران بزرگ در اینجا داشته باشد. او و همکارش احمد از سوریه مشغول پخت و سرو ناهار شام خاورمیانه ای در طول کارگاه فروم رگیونوم بودند. شادی در چهره ها دیده می شد و طعم و مزه غذا هرگز ذهن ما را ترک نخواهد کرد.